Hodnoty na kterých stavím svůj sen o zdravé společnosti

Morální hodnoty a jejich význam v mém pojetí

1. Každá lidská bytost se rodí jako svobodná a má právo na spokojený, tvořivý život 

  • Lidská bytost je již v lůně matky a má právo na pokračování svého života i mimo něj, lidská bytost může mít jakoukoli barvu kůže, být jakékoli rasy; spokojený a tvořivý život je vyjádřením naprosto svobodné vůle jednotlivce svým konáním, pokud naplňuje bod 5.  

2. Život všech bytostí má nevyčíslitelnou hodnotu 

  • Cena života je nevyčíslitelná, proto je nemorální s životem jakkoli obchodovat. Je nemorální jakýkoli druh otroctvíměna života za materiální či energetické a jiné zdroje, je nemorální požadovat za záchranu života jakoukoli odměnuje nemorální vést války či jinak zbavovat násilně života.  

3. Každý člověk je svobodná rovnoprávná bytost bez ohledu na pohlaví původ 

  • pohlaví jsou přirozeností dané pouze dvě. Muž a žena jedině tato dvojice může zajistit pokračování lidstva.  

4. Důstojnost jednotlivce je plně nadřazena důležitosti jednotlivce 

  • Lidská bytost se již rodí s přirozenou důstojností, nikdo nemá žádné právo tuto důstojnost snižovat, opovrhovat jí anebo se povyšovat z pozice svého společenského postavení. Důležitost jednotlivce je dána pouze v hierarchii pracovní, či ve výjimečných případech v ohrožení života jednotlivce či skupiny.  

5. Každá lidská bytost má právo konat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak, aby svým konáním nebránila v životu a konání jiné lidské bytosti 

  • Každý člověk má svobodu v konání, tedy se vyjadřovat jakoukoli činností či slovem a písmem, dle svého svědomí a uvědomění, pokud tímto konáním nebrání vědomě i neúmyslně jinému člověku v tomtéž. Každý člověk má svobodu žít tak, aby byl spokojený a neohrožoval a neomezoval však jinou osobu na životě a jejího činění. Každý člověk má právo na svobodné vzdělávání anebo předávání svých zkušeností druhým.    

6. Každá lidská bytost ctí své předky i potomky 

  • Bez svých předků by se nikdo nenarodil na tento svět, nenabyl by vědomostí, dovedností, neměl by od koho přebírat zkušenosti a moudrost, proto je ctí a neopovrhuje stářím či minulými již odejitými generacemi. Bez našich potomků by nebyla budoucí společnost, nebylo by komu předat své zkušenosti znalosti a um a bez toho by neexistoval vývoj společnosti. Proto ctíme své potomky a uznáváme jejich důstojnost. 

7Rodina je nenahraditelná základní buňka společnosti 

  • Bez rodiny by nemohla existovat společnost, nebylo by zaručeno její pokračování. Proto je základní stavební buňkou, vyžadující maximální ochranu a podporu společenosti. Rodina je muž a žena a jejich potomci narození, očekávaní, osvojení i adoptovaní. Každý dospělý člověk má právo založit rodinu.   


Materiální hodnoty pro vizi 

1. Příroda je základním životním prostředím a zdrojem pro život 

  • Příroda nám dává vše, co potřebujeme k spokojenému životu, je třeba si od ní nejen brát, ale též ji ochraňovat a šetřit její zdroje, vážit si všeho jejího bohatství.  

2. Životní prostředí jsme nezdědily od svých předků, ale máme je zapůjčené svými potomky 

3Životní prostor máme zvelebovat ne jej drancovat 

  • Chovejme se k našemu životnímu prostředí, k přírodě k Zemi jako celku tak, abychom ji předali našim potomkům v lepším stavu, než jsme ji převzali od našich předků.  

4. Materiální požitky (peníze apod.) jsou pouhými nástroji k spokojenému žití jednotlivce, rodiny, rodu, společnosti a zvelebování životního prostředí, nejsou cílem lidského žití. 

  • Materia nemá být cílem člověka, ale cestou a nástrojem.  

5Kulturní a duchovní hodnoty národní, místní, rodové jsou nadřazeny nad extrémní snahu stálého materiálního růstu ať jednotlivce či společenství. 

6. Vzděláni je základem vývoje společnosti, ne materiální nadbytek. 

7. Jakékoli lidské spolky ať pracovní, zájmové, sportovní, náboženské či jiné, nemají žádné právo zasahovat do vedení samosprávných celků či rodin. 


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .